5HBP COVID-19

Już 21.06. spotykamy się na 5. Forum Holzbau Polska. Zgodnie z wymaganiami sanitarnymi prosimy każdego z uczestników o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona obowiązkowa dla wszystkich uczestników konferencji.

Małgorzata Wnorowska

We are meeting at the 5 Forum Holzbau Polska on Monday 21.06. . In accordance with the sanitary requirements, we ask each participant to complete the following questionnaire. It is obligatory for all conference participants.

Małgorzata Wnorowska

Imię i nazwisko/Name and surname
Email
Numer telefonu/phone no.
Oświadczam, że.../I declare that...

.... Zostałem zaszczepiony przeciwko COVID-19

... I have been vaccinated against COVID-19

Oświadczam, że/I declare that...

...jeżeli w ciągu ostatnich 10 dni przed udziałem w wydarzeniu miałby/aby bezpośredni kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19, osobą poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu COVID-19, lub osobą która była narażona na kontakt z osobą zarażoną, ze względów bezpieczeństwa nie wezmę udziału w wydarzeniu.

....if, in the last 10 days prior to participation in the event, he / she would have had direct contact with a person confirmed to be infected with COVID-19, a person subject to quarantine or isolation due to COVID-19, or a person who was exposed to an infected person, for security reasons, I will not take part in the event.

Oświadczam/ I declare

że zapoznałem się z polityką bezpieczeństwa konferencji ZOBACZ DOKUMENT

... that I have read the conference security policy SEE DOCUMENT

Oświadczam, że.../I declare that...

.... jeżeli w dniu wydarzenia będę poddany/a kwarantannie, nadzorowi sanitarnemu ze względów bezpieczeństwa nie wezmę udziału w wydarzeniu

... if on the day of the event I am subject to quarantine or sanitary supervision for safety reasons, I will not take part in the event.

Wyrażam zgodę na badanie temperatury metodą bezdotykową podczas konferencji/I give my consent to be tested by the non-contact temperature measurement method during the conference.

Dane osobowe/Personal data

Administratorem danych osobowych uczestników konferencji Forum Holzbau Polska jest Forestor Communication z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 3/4b 85-009 (dalej: Organizator).

Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pan/Pani kontaktować: e-mail: rodo@forestor.pl.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi realizację celu, w jakim zostały pozyskane, w szczególności udział w wydarzeniu.

W związku z sytuacją epidemiologiczną dot. COVID19 - dane osobowe uczestnika konferencji mogą być przetwarzane przez Organizatora również w celu ustalenia listy gości obecnych w tym samym czasie w Hotelu Windsor w trakcie trwania Forum Holzbau Polska, w której będzie Pan/Pani uczestniczył/a oraz ewentualnego prowadzenia komunikacji drogą mailową, sms lub telefoniczną, służącej ustaleniu osób, które mogły mieć kontakt z zakażonym COVID-19.Podstawą przetwarzania danych osobowych w tych celach jest ochrona Pana/Pani żywotnego interesu w postaci zdrowia i życia zgodnie z art. 6 ust. 1. lit.

Organizator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązku prawnego nałożonego zaleceniem GIS dotyczącym: zbierania oświadczeń, rejestrowania wszystkich uczestników, w celu pozyskania danych osób przebywających na konferencji.
-----------------
The administrator of personal data of the participants of the Forum Holzbau Polska conference is Forestor Communication with its registered office in Bydgoszcz, ul. Dworcowa 3/4b 85-009 (hereinafter: the Organizer).

The Organizer has appointed a data protection officer with whom you can contact: e-mail: rodo@forestor.pl.
Providing personal data is voluntary, but failure to do so will make it impossible to achieve the purpose for which they were obtained, in particular participation in the event.
Due to the epidemiological situation regarding COVID19 - the personal data of a conference participant may be processed by the Organizer also in order to establish a list of guests present at the same time at the Windsor Hotel during the Holzbau Polska Forum, in which you will participate and any eventual conducting communication by e-mail, text message or telephone to identify people who may have come into contact with infected COVID-19.
The basis for the processing of personal data for these purposes is the protection of your vital interest in the form of health and life in accordance with art. 6 sec. 1. lit.
The organizer processes your personal data to the extent necessary to fulfill the legal obligation imposed by the GIS recommendation regarding: collecting statements, registering all participants, in order to obtain data of people present at the conference. 

Polubisz? Polecisz?