Nowe przepisy sprzyjają drewnu

18 września 2023 r. skierowano do podpisania projekt rozporządzenia, które pozwoli między innymi szerzej stosować drewniano w budownictwie.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jest ono dostępne na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Zmienione rozporządzenie w § 216 w ust. 2 dopuszcza stosowanie konstrukcyjnych elementów liniowych (belki, słupy itp.) wykonanych z drewna klejonego w budynkach niskich (N) oraz średnio niskich (SW). Od teraz będzie można wykonywać np. słupy czy belki z drewna czterostronnie struganego bez konieczności stosowania zabezpieczeń ogniochronnych, uznawanych za niekorzystne dla środowiska (wg uzasadnienia ministerstwa w wielu krajach odstępuje się od ich używania).

Ze względu na charakterystykę przekroju poprzecznego (pole przekroju, elementy zazwyczaj masywne), słupy czy belki drewniane nie stanowią bezpośredniego zagrożenia pożarowego, a dodatkowo charakteryzują się wysoką klasą odporności ogniowej. W ten sposób już bez przeszkód będzie można wykonać np. dźwigary drewniane nad halą widowiskową, sportową czy pływalnią, itp., albo widoczne elementy konstrukcyjne w budynkach użyteczności publicznej (szkołach, domach opieki, placówkach zdrowotnych).

Jeśli rozporządzenie uzyska podpis prezydenta, pozwoli na stosowanie elementów nośnych wykonanych z drewna, o klasie reakcji na ogień nie niższej od D-s2, d0. Skorzystanie z tego dopuszczenia będzie jednak możliwe, jeżeli przegrody (np. ściany) będą charakteryzowały się podwyższoną klasą odporności ogniowej o 30 minut w stosunku do określonej w tabeli w ust. 4 w § 232 rozporządzenia wymaganej
klasy odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego, oraz zastosowanie takiego
rozwiązania nie spowoduje rozprzestrzeniania się pożaru do sąsiedniej strefy pożarowej. Wprowadzenie
tego przepisu pozwoli na wznoszenie budynków o konstrukcji drewnianej – budynków niskich (N) oraz
średniowysokich (SW) (ale tylko ZLIV do 5 kondygnacji nadziemnych włącznie).

Podwyższenie klasy odporności ogniowej przegród nie będzie stanowiło problemu technicznego, a umożliwi dodatkowe zabezpieczenie, mające na uwadze bezpieczne użytkowanie tych budynków na przestrzeni lat.
W § 249 dodano ust. 5a, który wprowadza możliwość zastosowania nośnych elementów drewnianych (o klasie reakcji na ogień nie niższej od D-s2, d0) wewnątrz biegów, spoczników schodów oraz pochylni o budowie warstwowej, służących do ewakuacji. Dopuszczenie to będzie dotyczyło budynku średniowysokiego (SW) – ZL IV do 5 kondygnacji nadziemnych włącznie, wykonanego w klasie odporności pożarowej „C”. Przepis zawiera jednak warunek, że biegi, spoczniki schodów oraz pochylnie muszą posiadać klasę odporności ogniowej podwyższoną o co najmniej 30 minut od wymaganej, określonej w ust. 3 w § 249 rozporządzenia oraz nie przyczyniają się do rozprzestrzeniania się pożaru. Take rozwiązanie pozwoli na wykonywanie bezpiecznych ciągów ewakuacyjnych (klatek schodowych) o układzie warstwowym, przy wykorzystaniu drewna jako elementów nośnych.

na zdjęciu wizualizacja pływalni (konstrukcja z CLT) w Piasecznie, autorstwa pracowni P2PA.


Polubisz? Polecisz?